fbpx

Table ronde – enfants et adolescents en deuil

Table ronde – enfants et adolescents en deuil

LU Kanner a Jugendlecher an Trauer

Wéi kënne mir hinnen als Erwuessener (Elteren, Schoul, Jugendhaus, Maison Relais) eng Ënnerstëtzung sinn?

Et huelen deel: Vertrieder vun der Schouldirektioun, SEA, Grondschoul, Jugendhaus, Elteren an Trauerwee a.s.b.l.

Weider Informatiounen:
• Musikalesch Begleedung vun der Table ronde
• Méiglechkeet vun enger Iwwersetzung sur place (Lëtzebuergesch-Franséisch)
• Éierewäi vun der Gemeng

Organiséiert vun der Kannerkommissioun vun der Gemeng Käl an Zesummenaarbecht mat der Gemeng an der Trauerwee a.s.b.l.


FR Enfants et adolescents en deuil

Comment pouvons-nous les soutenir en tant qu’adultes (parents, école, maison des jeunes, maison relais) ?

Y participent : Représentants de la direction d’école, SEA, école fondamentale, maison des jeunes, parents et Trauerwee a.s.b.l.

Plus d’informations :
• Encadrement musical de la table ronde
• Traduction orale directe (luxembourgeois-français)
• Vin d’honneur offert par la commune

Organisée par la Commission de l’enfance de la Commune de Kayl en collaboration avec la commune et la Trauerwee a.s.b.l.

L'événement est terminé.

Date

Mar 30 2023
Expiré!

Heure

19:30

Lieu

Schungfabrik

Comments are closed.